Over ons

Op 1 januari 2008 ben ik, Jan Cents gestart met het adviesbureau Cents Infra Advies.
Na bijna 10 jaren gewerkt te hebben in het management van een grote wegbeherende instantie (eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel) was de tijd rijp voor deze stap.
Tevreden kijk ik terug op de periode bij de provincie Overijssel. Vermeldenswaard zijn enkele mooie resultaten die samen met de collega’s zijn behaald. Zo werd in 2000 een beleidsplan wegbeheer vastgesteld op grond waarvan er voor beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur 2 miljoen gulden extra (en structureel) beschikbaar kwam. In 2005 is door provinciale staten een normering vastgesteld voor de kwaliteit waaraan beheer en onderhoud van de infrastructuur in Overijssel ten minste dienen te voldoen. Daarnaast heeft Jan zijn sporen nagelaten waar het de verdere organisatie ontwikkeling van wegen en kanalen betreft.
Voorzien van veel kennis en ervaring en met een stevige ambitie gaat hij nu op een andere eigen wijze meewerken aan het in stand houden van de bereikbaarheid.
In zijn visie is beheren vooral weloverwogen keuzes maken. Dan blijkt vaak dat er met de beschikbare middelen nog veel meer mogelijk is dan eerder was ingeschat. Dat effect wordt nog versterkt als meer wordt gewerkt vanuit een meerjarenperspectief. En er is nog veel winst te behalen door over de eigen beheergrenzen heen te kijken en de samenwerking te zoeken.

Graag wil ik met u het gesprek aangaan hoe dat wellicht ook in uw situatie tot resultaat kan leiden. 

Visie en beleid

Beheren is keuzes maken!
Welke keuzes maakt u bij uw activiteiten gericht op bouwen en beheren van de infrastructuur in uw beheergebied?
Natuurlijk staan bereikbaarheid van belangrijke gebiedsdelen bijvoorbeeld bedrijventerreinen bij u hoog in het vaandel.

Ook is de verkeersveiligheid een belangrijke randvoorwaarde waarbinnen activiteiten moeten worden uitgevoerd.
En u hebt wellicht ook doelstelingen geformuleerd als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid.
Hoe concreet zijn die doelstellingen? Hebt u normen vastgelegd voor het te bereiken of te handhaven kwaliteitsniveau?
Welke acties voert u uit om die doelstellingen te bereiken?
Meet u ook of deze acties inderdaad bijdragen aan de te bereiken resultaten?
En hoe evalueert u de gang van zaken om eventueel tot goede bijstelling te komen?

Cents infra advies is een adviesbureau dat al een tijdje werkzaam is in de wereld van het wegbeheer. Wij beschikken over kennis van- en ervaring met het bepalen van de koers die de wegbeheerder moet uitzetten. Onze expertise stoelt op jarenlange ervaring opgedaan in het management van een grote wegbeherende instantie. Juist vanuit die positie kunnen wij ons goed verplaatsen in de worstelingen die wegbeheerders ervaren bij het kiezen van de juiste koers.

– Cents infra advies ondersteunt wegbeheerders bij visievorming en beleidsbepaling om te komen tot een vernieuwde wijze van organiseren van het wegbeheer.
– Ook adviseren wij wegbeheerders bij de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming gericht op een verantwoorde (meerjaren)programmering.
– Daarnaast kunt u ons benaderen voor de uitvoering van het omgevingsmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten.
– Tot slot kunt u ons benaderen bij tijdelijke capaciteitsproblemen voor detachering als beleidsadviseur of interim-manager.