''Transparant handelen op maat van de opdrachtgever''

Heeft u een project waarbij wij kunnen helpen?

Cents Infra Advies

Snel en veilig verplaatsen is van levensbelang voor onze economie.
Dagelijks ervaren we dat dit niet naar wens verloopt; er is nog veel te verbeteren.

* Wat onderneemt u in uw rol als wegbeheerder om die verbetering tot stand te brengen?
* Welke keuzes maakt u zodat er met de beschikbare middelen doelgericht en doelmatig gewerkt wordt?
* Weet u wat u beheert, en is uw organisatie erop ingericht snel van koers te veranderen als dat nodig is?

Cents infra advies is een adviesbureau dat sinds kort werkzaam is in de wereld van het wegbeheer. Wij beschikken over kennis van- en ervaring met het bepalen van de koers die de wegbeheerder moet uitzetten. Onze expertise stoelt op jarenlange ervaring opgedaan in het management van een grote weg-beherende instantie. Juist vanuit die positie kunnen wij ons goed verplaatsen in de worstelingen die wegbeheerders ervaren bij het kiezen van een nieuwe koers.

Advisering over de gewenste ontwikkeling in het wegbeheer is in onze visie alleen zinnig en kansrijk als dat plaatsvindt in de vorm van ondersteuning en begeleiding dichtbij bestuur en medewerkers van de beheerorganisatie op weg naar een ander wegbeheer. 
Om die reden presenteren wij ons nadrukkelijk als Partner in wegbeheer

Cents infra advies ondersteunt wegbeheerders bij visievorming en beleidsbepaling om te komen tot een vernieuwde wijze van organiseren van het wegbeheer.
Ook adviseren wij wegbeheerders bij de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming gericht op een verantwoorde (meerjaren)programmering.
Daarnaast kunt u ons benaderen voor de uitvoering van het omgevingsmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten.
Tot slot kunt u ons benaderen bij tijdelijke capaciteitsproblemen voor detachering als beleidsadviseur of interim-manager.