Programmering

Veel beheerders van infrastructuur worstelen met de jaarlijks terugkerende opgave:

Hoe kan ik, binnen de grenzen van het beschikbare budget, bepalen welke acties ondernomen moeten worden om de doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid te realiseren op een efficiente, effectieve en liefst ook flexibele wijze?

Deze worsteling is groot als maar beperkt informatie voor handen is welke infrastructurele voorzieningen in (eigen) beheer zijn en wat de staat van onderhoud is. Eerst dus intern de zaken op orde brengen door te weten en te registreren wat in beheer is en hoe het kwaliteitsniveau daarvan is aan de hand van normstelling. Vervolgens moet duidelijk zijn met welke activiteiten vanuit andere werkvelden rekening gehouden moet worden om de noodzakelijke afstemming tijdig te realiseren en mogelijk win-win situaties te bewerkstelligen. Vandaag de dag is het niet meer te verkopen binnen een kort tijdsbestek de gebruikers van infrastructuur meerdere keren lastig te vallen met beperken van de bereikbaarheid als gevolg van werkzaamheden in uitvoering. 

Afstemming moet dus plaatsvinden in ieder geval binnen de eigen organisatie maar vervolgens ook over de beheergrenzen heen.
Dat kan alleen slagen als er een goede informatie-uitwisseling is tussen de beherende instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het functioneren van het infra-netwerk.

Welke beheertaken de beheerder moet oppakken en op welke wijze is sterk afhankelijk van de aard van het wegennet en de omgeving waarin dat net zich bevindt. Bovendien is de uitgangssituatie (de staat van de eigen beheerorganisatie) voor elke beheerder weer anders. Advisering over de gewenste ontwikkeling in het wegbeheer is in onze visie dan ook alleen zinnig en kansrijk als dat plaatsvindt in de vorm van ondersteuning en begeleiding dichtbij bestuur en medewerkers van de beheerorganisatie op weg naar een ander wegbeheer. Om die reden presenteren wij ons nadrukkelijk als Partner in wegbeheer.

  • Cents infra advies ondersteunt wegbeheerders bij visievorming en beleidsbepaling om te komen tot een vernieuwde wijze van organiseren van het wegbeheer,
  • Ook adviseren wij wegbeheerders bij de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming gericht op een verantwoorde (meerjaren)programmering.
  • Daarnaast kunt u ons benaderen voor de uitvoering van het omgevingsmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten.
  • Tot slot kunt u ons benaderen bij tijdelijke capaciteitsproblemen voor detachering als beleidsadviseur of interim-manager.